HomeОбразованиеRelated VideosMore From: CMC Markets Sverige

Valuta | Analyser på EUR.USD GBP.USD EUR.GBP USD.SEK EUR.SEK GBP.SEK USD.JPY

0 ratings | 476 views
CMC Markets är ledande globalt inom onlinehandel med CFDs och valuta. Lär dig handla CFDs via våra utbildningsfilmer som bl.a. tar upp handelsstrategier. Handla på den finansiella marknaden i valuta, råvaror, index, aktier och räntepapper. http://www.cmcmarkets.se/ Denna video ska endast ses som generell information och syftar inte till att ge handels- eller investeringsrådgivning eller personliga rekommendationer. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. CMC ska inte hållas ansvarig för någon förlust som drabbar dig, direkt eller indirekt, från någon investering baserad på information i denna video. Kom ihåg att handel med CFDs innebär en hög risk och det kan vara så att det inte är en lämplig produkt för alla investerare. Förluster kan överstiga dina insättningar.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments ()

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.